Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Serwis internetowy shop.bfz.pl ("serwis") prowadzony jest przez firmę BFZ Sp.z o.o. ul. Przemysłowa 11/7B, 59-700 Bolesławiec  NIP 8982222053.

 

I. DEFINICJE

§ 1

1. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

1) Prowadzącym Serwis – należy przez to rozumieć firmę BFZ Sp.z o.o. ul. Przemysłowa 9a, 59-700 Bolesławiec  NIP 8982222053

2) Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną w tym, w szczególności konsumenta – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej

3) użytkowniku serwisu – należy przez to rozumieć każdego, kto korzysta z serwisu w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności: przegląda serwis, komunikuje się za pomocą serwisu z Prowadzącym Serwis, dokonuje zakupu, oraz podejmuje wszelkie związane z zakupem czynności;

4) sklepie internetowym – należy przez to rozumieć serwis internetowy shop.bfz.pl. Pojęcia „sklep internetowy” oraz „serwis” używane są w regulaminie zamiennie;

5) produkty – wszelkie prezentowane w serwisie przedmioty, w tym w szczególności: części motoryzacyjne, produkty obróbki metalu, akcesoria samochodowe, odzież robocza, i inne;

6) konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową ( art. 22 k.c.)

 

2. Regulamin określa zasady dokonywania przez Prowadzącego Serwis, za pośrednictwem serwisu, sprzedaży produktów Kupującym. Niniejszy regulamin udostępniony jest dla Kupujących na stronie http://shop.bfz.pl/regulamin-pm-11.html, będąc dostępny dla każdego użytkownika sieci Internet, w tym dla każdego użytkownik serwisu;

 

3. Kupujący przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem serwisu, powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem, dostępnym pod adresem: shop.bfz.pl/regulamin-pm-11.html Jednocześnie z zamówieniem Kupujący potwierdza, iż niniejszy regulamin zna oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia. Oświadczenie to składane jest poprzez oznaczenie aktywnego pola, wyszczególnionego i widocznego w toku składania zamówienia.

 

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 2

Serwis prowadzony jest w celu sprzedaży prezentowanych w nim produktów. Informacje o prezentowanych w serwisie produktach, w szczególności o cenie, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Wszelkie prawa do serwisu są zastrzeżone. Powyższe odnosi się między innymi do zamieszczonych w serwisie elementów tekstowych, graficznych, układów elementów, formularzy. Korzystanie przez użytkowników z serwisu nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw do serwisu. Korzystanie z serwisu dozwolone jest jedynie w zakresie „dozwolonego użytku” określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211, z późn. zm.)

Prowadzący Serwis oświadcza, iż dysponuje wszelkimi niezbędnymi uprawnieniami w zakresie sprzedaży produktów, objętych prawami autorskimi osób trzecich, w tym odpowiednimi licencjami.

Dane zawarte w treści serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje wszelkiego rodzaju, w tym w szczególności dotyczące prezentowanych produktów pochodzą ze źródeł, które prowadzący serwis uznał za rzetelne i wiarygodne. Powyższe nie wyklucza możliwości wystąpienia błędów lub braków, będących wynikiem działań leżących poza zakresem kontroli prowadzącego serwis. Tym samym Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, kompletność, jak i precyzyjność prezentowanych informacji jak również w zakresie zdatności informacji dla celów wiadomych użytkownikom.

 

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

§ 3

Zamówienia za pośrednictwem serwisu można składać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Na zamówienie składają się:

1. Wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia. Kupujący wypełnia formularz zamówienia w sposób kompletny i zgodny z faktami.

2. Złożywszy zamówienie Kupujący otrzyma wygenerowaną automatycznie odpowiedź – potwierdzająca przyjęcie zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia może zostać dokonane także poprzez potwierdzenie telefoniczne przez Prowadzącego Serwis. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z brakiem możliwości przyjęcia zamówienia do realizacji.

3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Prowadzący Serwis zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oznacza, iż zamówienie to nie mogło zostać przyjęte do realizacji.

4. Prowadzący Serwis może zweryfikować złożone zamówienie w zakresie jego rzetelności, a także anulować je w razie zastrzeżeń co do jego prawidłowości oraz rzetelności. Powyższe nie dotyczy Kupujących, będących konsumentami.

5. Jeżeli zamówienie złożone przez Kupującego – konsumenta zawierać będzie braki w zakresie rzetelności lub wiarygodności – Prowadzący Serwis skontaktuje się z Kupującym, wykorzystując informacje kontaktowe (adres e-mail, numer telefoniczny) podane przez Kupującego w formularzu zamówienia w celu uzupełnienia braków zamówienia i usunięcia wątpliwości wynikłych na tym tle. W razie nieusunięcia rzeczonych braków i wątpliwości odnośnie danych zamieszczonych przez konsumenta w formularzu zamówienia – Prowadzący Serwis może anulować zamówienie.

6. Kupujący, składając zamówienie powinien umieścić w formularzu wszelkie niezbędne dane, pozwalające na jego poprawną identyfikację, do których należą w szczególności numer telefoniczny oraz adres e-mail. Warunkiem skuteczności złożenia zamówienia, jest wskazanie przez Kupującego wszystkich danych, które pozwalają na jego prawidłową identyfikację.

7. W efekcie złożenia zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenia złożonego zamówienia przez Prowadzącego Serwis – dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym, a Prowadzącym Serwis. Warunki umowy określa niniejszy regulamin.

8. Każde zamówienie złożone w sposób właściwy – otrzymuje numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny umożliwia określenie osoby Kupującego oraz przedmiotu zamówienia.


II. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

§ 5

1.Warunkiem realizacji zamówienia jest, w szczególności, dostępność danego produktu w chwili realizacji zamówienia.

2. Jeżeli Kupujący jest konsumentem § 5 ust. 1 nie stosuje się. W takiej sytuacji, gdy Prowadzący Serwis nie może zrealizować zamówienia z powodu braku produktu w chwili realizacji zamówienia, - zobowiązany jest – nie później niż w ciągu 7 dni – zawiadomić o tym konsumenta wraz ze zwrotem kwoty uiszczonej przez niego zapłaty. W powyższej sytuacji umowę uważa się za niezawartą.

3. Przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi z początkiem pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu, w którym zamówienie zostało potwierdzone lub, w którym Prowadzący Serwis otrzymał zapłatę za zakupiony produkt.

4. Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie od 2 do 7 dni.

5. W razie wystąpienia przyczyn niezależnych od Prowadzącego Serwis, termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. W takim przypadku Prowadzący Serwis obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Kupującego oraz wskazać nowy, przybliżony termin realizacji zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Kupującego – może on odstąpić od umowy.

 

§ 6

1. Realizacja zamówienia dokonywana jest stosownie do sposobu wskazanego w elektronicznym formularzu zamówienia przez Kupującego.

2. W ramach sklepu internetowego dostępne są następujące sposoby realizacji zamówienia:

a) za pośrednictwem GLS, termin dostawy 2-3 dni robocze od momentu wysłania zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

3. Koszt przesyłki obciąża Kupującego i jest zależny od wagi paczki. Kwota przesyłki jest podawana podczas składania zamówienia.

4. Wskazane w § 6 ust 2 lit a terminy dostawy mają charakter orientacyjny, a Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności względem Kupujących za ewentualne opóźnienia w realizacji zamówienia, wywołane okolicznościami niezależnymi od Prowadzącego Serwis. Odnosi się to w szczególności do opóźnień wywołanych przez dostawców, określonych w § 6 niniejszego regulaminu. Jeżeli Kupujący jest konsumentem § 6 ust 4, zd. 1 i 2 nie stosuje się.

5.W razie przesłania zamówionych produktów lub wydawnictw na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika (opisanego w ust. 2 niniejszego paragrafu), Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Kupujący stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie zamówionych produktów, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (opisanego w ust. 2 niniejszego paragrafu)

 

§ 7

1. W razie złożenia zamówienia przez Kupującego mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Polski, Prowadzący Serwis zawiadamia Kupującego o wysokości opłat, wymaganych do realizacji zamówienia, w tym w szczególności o wysokości kosztu przesyłki. W powyższej sytuacji Prowadzący Serwis przyjmuje zamówienie do realizacji za zapłatą ceny przez Kupującego, a Prowadzący Serwis, w razie wystąpienia ryzyka opóźnień, informuje Kupującego o ewentualnym wydłużeniu terminu dostawy.

2. Kupujący ma możliwość anulowania złożonego zamówienia w terminie 12 godzin od momentu jego złożenia. Anulowanie zamówienia następuje poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres e-mail Prowadzącego Serwis: internet@bfz.pl

3. W przypadku nie opłacenia zamówienia w ciągu 7 dni zamówienie zostanie anulowane

 

§ 8

1. W ramach zakupów w sklepie internetowym dostępne są – według wyboru kupującego – następujące formy płatności:

a) przelewem na konto Prowadzącego Serwis – należność tytułem zapłaty ceny wpłacana jest w formie przedpłaty na rachunek bankowy Prowadzącego Serwis: shop.bfz.pl

PLN - 03 1020 2137 0000 9102 0188 0830
EUR - PL45 1020 2137 0000 9502 0188 0848    (SWIFT: BPKOPLPW)
GBP - PL78 1020 2137 0000 9002 0201 4165    (SWIFT: BPKOPLPW)

b) Tpay – pobranie należności następuje w momencie akceptacji transakcji przez operatora płatności.

c) Tpay – kanał płatności elektronicznych

 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROWADZĄCEGO SERWIS, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROT, NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

§ 9

Odpowiedzialność Prowadzącego Serwis względem Kupującego będącego konsumentem regulowana jest przez przepisy ustawy z dnia 30.05.2014r. O prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r poz. 827) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zakupionego towaru bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przesyłki z towarem. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie wysyłane jest przez konsumenta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Prowadzącego Serwis: internet@bfz.pl. W razie odstąpienia od umowy Kupujący, będący konsumentem powinien dokonać zwrotu produktu na swój koszt w terminie 14 dni licząc od dnia w którym odstąpił on od umowy. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres serwisu podany w niniejszym Regulaminie. Nie będą przyjmowane przesyłki odsyłane za pobraniem. Konsument odpowiada za każde zmniejszenie wartości oferowanego przez Sprzedawcę towaru, odpowiedzialność konsumenta ma charakter odszkodowawczy. Zakres tej odpowiedzialności jest ustalany w oparciu o porównanie wartości towaru nowego z wartością towaru zwracanego, obliczoną według stopnia zużycia.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach § 9 ust. 2 nie ma zastosowania do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością w sklepie internetowym.

Termin do złożenia (wysłania) oświadczenia o odstąpieniu od umowy określony w art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny biegnie od momentu wydania rzeczy konsumentowi, a w przypadku świadczenia usługi – od dnia zawarcia umowy.

Konsumentowi, dokonującemu zakupu produktu lub usługi za pośrednictwem sklepu internetowego, prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadkach określonych w ustawie o prawach konsumenta, tj. w przypadku:

 • przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 

8. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrotu produktów należy dokonywać na adres:

BFZ Sp.z o.o. ul. Przemysłowa 11/7B, 59-700 Bolesławiec  NIP 8982222053

 

9. W razie odstąpienia od umowy, Kupujący, zwracając produkt, proszony jest o dołączenie paragonu , otrzymanego od Prowadzącego Serwis.

 

10. Po odstąpieniu od umowy przez Kupującego Prowadzący Serwis zwraca Kupującemu jego wpłatę w terminie do 14 dni od otrzymania zwrotu. Zwrot ceny następuje poprzez wpłatę na wskazany przez Kupującego nr rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na wskazany adres, w zależności od opcji wybranej przez kupującego podczas zamawiania produktu. Koszt odesłania produktu ponosi Kupujący.

 

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje dotyczące przebiegu transakcji lub zakupionego Produktu należy kierować na adres mailowy internet@bfz.pl

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres, login, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe.

Sprzedawca w okresie dwóch lat od otrzymania towaru przez Klienta ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego towaru z umową. W takim przypadku towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia albo został wydany kupującemu w stanie niezupełnym oraz inne wady określone w art. 5561 kodeksu cywilnego. Wada prawna zachodzi wówczas, gdy towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej.

W przypadku wystąpienia wady towaru, klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub zażądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może się zakończyć przed upływem terminu określonego w art. 568 par 1. Kodeksu cywilnego. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia.

Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Klientów sklepu jest BFZ Sp.z o.o. Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane jedynie w celu realizacji zamówienia, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody także dla celów marketingowych Administratora. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Wszyscy Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla realizacji zamówienia.

Zmiana danych osobowych oraz zmiana preferencji dotyczących otrzymywania informacji marketingowych możliwa jest za pomocą odpowiednich narzędzi edycji danych, dostępnych w ramach konta użytkownika sklepu internetowego.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

1. Przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) stosuje się odpowiednio w przypadku zakupów, dokonywanych przez Kupujących, będących konsumentami.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 24.12.2014r. i od tego momentu stosowany jest do wszystkich zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu internetowego.

3. Zmiana treści niniejszego regulaminu lub wydanie nowego regulaminu przez Prowadzącego Serwis może nastąpić w przypadku:

 1. zmian w treści powszechnie obowiązującego prawa, jak również wydania orzeczeń lub decyzji przez uprawnione organy państwowe, kształtujących lub zmieniających prawa lub obowiązki stron określone w umowie lub osób trzecich, wpływających na sposób świadczenia usług, a także zmian w zakresie prawa podatkowego, w szczególności oddziaływujących na wysokość zobowiązań podatkowych, wprowadzających nowe podatki lub opłaty, lub też zmieniające sposób ich spełniania;
 2. zmian w zakresie właściwości i warunków technicznych prowadzenia sklepu internetowego, w tym w szczególności, związanych z postępem technicznym lub technologicznym;
 3. zmian w zasadach funkcjonowania sieci Internet lub też zasadach komunikacji w ramach tej sieci, spowodowanych postępem technicznym lub technologicznym, zmianami powszechnie obowiązującego prawa lub też orzeczeniami albo decyzjami uprawnionych do ich wydania organów państwowych;
 4. zmian w organizacji lub przekształceń prawno-organizacyjnych Prowadzącego Serwis z wyłączeniem zmian skutkujących następstwem prawnym;
 5. siły wyższej.

 

4. Prowadzący Serwis informuje o zmianie lub wydaniu nowego regulaminu za pośrednictwem strony internetowej serwisu shop.bfz.pl. Zmiany w regulaminie wywołują skutek – w braku odmiennego zastrzeżenia – od dnia zamieszczenia informacji o zmianie. Nowe postanowienia regulaminu stosowane są do zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie.

 

5. Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego, powstałych na skutek okoliczności, którym Prowadzący Serwis nie mógł zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym: problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, jak również wywołanych zdarzeniami losowymi lub siłą wyższą;
 2. szkody wywołane korzystaniem z serwisu w sposób nieprawidłowy, w tym korzystaniem z sklepu internetowego w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem;
 3. awarie sprzętu, systemu lub oprogramowania będących skutkiem czynników niezależnych od Prowadzącego Serwis.

 

6. Postanowienia §10 ust. 5 nie mają zastosowania do Kupującego, będącego konsumentem.

7. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie sklepu internetowego, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Przejdź do strony głównej
© 2019 shop.bfz.pl wszelkie prawa zastrzeżone
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies oraz przetwarzanie danych zgodnie z naszą Polityką Prywatności
Nie pokazuj więcej tego komunikatu